سیکلون و مولتی سیکلون

سیکلون ها در گروه جدا ساز های اینرسی قرار دارند ، سیکلون در واقع با تولید یک میدان گرانش مصنوعی سبب افزایش وزن ذرات مورد پالایش شده و سبب تسهیل فرایند جدا سازی ذرات از جریان هوا میشود.
سیکلون و مولتی سیکلون به عنوان  پیش غبار گیر و یا غبار گیر اقتصادی با هزینه راهبری بسیار پایین مطرح  می باشد .
سیکلون در صنعت پالایش هوا کاربرد فراوانی دارد.  طراحی این تجهیز به منظور دست یابی به حداکثر راندمان جداسازی تلفیقی هوشمند از دانش مکانیک و تجربه است .
بدیهی است میل به افزایش راندمان به علت ویژگی های بی بدیل سیکلون همواره وجود دارد ، لذا تحقیقات برای افزایش راندمان این تجهیز مستمر ،در جریان است.

وظیفه عمده یک جدا کننده سیکلونی :
کاهش بار ورودی به غبار گیر اصلی .
افزایش عمر کیسه فیلتر ها.

سیکلون و مولتی سیکلون به عنوان  پیش غبار گیر  عموماً در موارد ذيل کاربرد دارند :

مواقعي که بار غبار هواي ورودي به غبار گیر اصلی بسیار زیاد باشد، قبل از غبارگير و براي کاهش بارغبار و به عنوان پیش عبار گیر استفاده ميشود.
در مواقعي که ذرات معلق درشت باشند .
اگر هوا حاوی ذرات گداخته و داغ باشد.( در غبار گیر کوره های قوس و القایی)

عوامل موثر برراندمان عبارتند از :
سرعت هوای ورودی
هندسه قسمت های ( استوانه  مخروطی، ورودی هوا، خروجی هوا و مجرای تخلیه غبار  )
شرایط فیزیکی غبار مورد نظر ( چگالی ، قطر ، مقاومت ایرو دینامیکی ، سرعت شناوری و چگالی بار غبار)
شرایط ترمو فیزیکی هوا ( رطوبت نسبی ، دما ، ارتفاع از سطح دریا ، چگالی و لزجت )
     
ویژگی و مزایای  عبارتند از :
عدم وجود قطعات متحرک
کاهش فضای مورد نیاز
عدم وجود قطعات مصرفی

توضیح اخر :

مولتی سیکلون  در واقع دارای یک محفظه است که تعدادی سیکلون کوچک در ان نصب شده ، لذا هزینه ان بیش از سیکلون است.
راندمان جداسازی مولنی سیکلون بیش از سیکلون است.
اگر ذرات غبار دارای قطر و چگالی مناسب باشد ، به عنوان غبار گیر نیز استفاده میشود.

 

Could not load widget with the id 57.

دانلود مرتبط سیکلون

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل