پالایش هوا و فن

ننقش و جایگاه بخش معدن در اقتصاد ملی ایران از جنبه های مختلفی قابل تبیین و بررسی است.  برای کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز و رهایی از اقتصاد تک محصولی، بخش صنعت و معدن از جمله بخش هایی است که باید نقش اساسی و محوری در این ارتباط بازی کند.
بدون تردید جهت افزایش ارزش افزوده  و تولید ثروت ، فراوری مواد معدنی تا حد محصول نیمه نهایی باید در ایران انجام شود . این امر نیازمند تجهیزات متعددی میباشد که برخی از ان به شرح زیر در حوزه خدمات تخصصی این شرکت میباشد:


بگ فیلتر
سیکلون
ونتوری اسکرابر
فن
بلوئر هوا
روتاری فیدر
روتاری ایر لاک
اسکرو کانوایر
پنوماتیک کانوایر

دانلود مرتبط معدن

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل