غبار گیر سمباده mdf

ام دی اف نوعي چوب مصنوعي (مهندسي) توليد شده از ذرات چوب خورد شده مي باشد که با استفاده از چسب ، واکس يا رزين بصورت ورق تحت فشار و حرارت توليد شده است، ام دی اف بر خلاف نئوپان و فيبر و چندلايي از ذرات الياف چوب توليد مي گردد در حاليکه نئوپان و فيبر و چند لائي از رشته هاي چوب و چسب تحت فشار و حرارت توليد مي گردد.


توليد ام دی اف و نئوپان نيازمند  طی مراحل بسیاری است.  یکی از مراحلی ضروری که برکیفیت سطح محصول تاثیر زیادی داشته و مقادیر متنابهی غبار تولید میکند ، عمليات سمباده زني است.
به منظور تكميل اوليه محصول نيمه ساخته مي بايست عمليات سمباده زني يك يا دو سطح تخته فيبر صورت پذيرد كه لازم است جهت روكش كردن و پرداخت سطحي، ناهمواري و تغييرات و تلرانس ضخامت را يكنواخت نمود (1/0 ±) همچنين اقدام بعدي اندازه بري طولي و عرضي است .


 میزان مکش و طراحی دقیق غبار گیر ها در عمليات سمباده زني بر کیفیت محصول نهایی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.