سیکلون محوری فولاد

سیکلون در صنعت فولاد ، پیش از غبار گیر اصلی  نصب شده  و  وظیفه عمده ان حذف ذرات درشت وگداخته جهت نیل به اهداف زیر است:
جلوگیری از رسیدن ذرات گداخته همانند جرقه ها و ... به فیلتر ها.
افزایش عمر کیسه فیلتر ها.

سیکلون محوری به عنوان یک محصول جدید که با دانش پیشرفته طراحی شده و دارای مزیت های اصلی ذیل  نسبت به سیکلون معمول است:
1-حذف کانال کشی .
2-کاهش افت فشار و در نتیجه مصرف انرژی.

سیکلون محوری در طول مسیر کانال در جایی مناسب ( در بین کانال) نصب میشود.

شرکت مهندسی هوا صنعت البرز تجربه  ارایه خدمات تخصصی به صنعت  کشور را  در کارنامه داشته و خدمات زیر را ارایه مینماید:

طراحی و محاسبه.
طراحی و ارایه نقشه ها ی ساخت.
ساخت سیستم.
رفع عیوب مریوط به طراحی.
ارتقا و افزایش ظرفیت.
نصب سیستم .

دانلود مرتبط فولاد و ذوب فلزات

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل