سیکلون محوری

سیکلون محوری یا رادی کلون در صنعت فرو الیاژ ، پیش از غبار گیر اصلی  نصب شده  و  وظیفه عمده ان حذف ذرات درشت وگداخته جهت نیل به اهداف زیر است:
افزایش کیفیت میکرو سیلیکا.
افزایش عمر کیسه فیلتر ها.

A- سیکلون محوری به عنوان یک محصول جدید که با دانش پیشرفته طراحی شده و دارای مزیت های اصلی ذیل  نسبت به سیکلون معمول است:
1-حذف کانال کشی .
2-کاهش افت فشار و در نتیجه مصرف انرژی.

سیکلون محوری در طول مسیر کانال در جایی مناسب ( در بین کانال) نصب میشود.

 

B- رادی کلون  نیز به عنوان پیش غبار گیر سیکلونی با هزینه راهبری بسیار پایین کارایی خود را در صنعت فروالیاژ نشان داده است .  هر دستگاه به طور الزامی برای یک ذره خاص و با توجه به دبی هوا مورد تصفیه طراحی و ساخته می شود . برای طراحی مناسب رادی کلون می بایست شرایط فیزیکی غبار و هوا ، دبی هوا و راندمان مورد نظر در اختیار طراح قرار گیرد.

عوامل موثر برراندمان  :

1)    سرعت هوای ورودی
2)    هندسه قسمت های ( استوانه  مخروطی، ورودی هوا، خروجی هوا و مجرای تخلیه غبار  )
3)    شرایط فیزیکی غبار مورد نظر ( چگالی ، قطر ، مقاومت ایرو دینامیکی ، سرعت شناوری و چگالی بار غبار)
4)    شرایط فیزیکی هوا ( رطوبت نسبی ، دما ، ارتفاع از سطح دریا ، چگالی و لزجت )


شرکت مهندسی هوا صنعت البرز تجربه منحصر به فرد 15 سال ارایه خدمات تخصصی به صنعت  فرو الیاژ کشور را  در کارنامه داشته و خدمات زیر را ارایه مینماید:

طراحی و محاسبه.
طراحی و ارایه نقشه ها ی ساخت.
ساخت سیستم.
رفع عیوب مریوط به طراحی.
ارتقا و افزایش ظرفیت.
نصب سیستم .

دانلود مرتبط فرو الیاژ

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل