تهویه اطاق ترانس

ترانسفور مر ها  اجزا  گران قیمت و  حیاتی کوره قوس الکتریک در صنعت فرو الیاژ میباشد. بنا به ضرورت های مهندسی ترانس های 3 گانه در نزدیک ترین محل به الکترود ها نصب میشود.

محل نصب ترانس ها در بخش فوقانی ساختمان کوره ، نزدیک محل نصب الکترود است . این مکان طور معمول محل تجمع غبار و دود های برامده از کوره است . که باعث ، افزایش دمای ترانس ها و  تجمع غبار بر سطح ترانس ها میشود.

عوامل یاد شده سبب افزایش دمای ترانسفور مر ها ، تجمع غبار و موضوع قابل تامل اتصال کوتاه میشود.

جهت حل این مشکل این شرکت مبادرت به طراحی و نصب سیستم تامین فشار مثبت شامل : فن سانتر فیوژ ، بگ فیلتر و کانال برای اطاق ترانس ها و اطاق کنترل نموده که با موفیقت سالهاست در حال کار است.

شرکت مهندسی هوا صنعت البرز تجربه منحصر به فرد 15 سال ارایه خدمات تخصصی به صنعت  فرو الیاژ کشور را  در کارنامه داشته و خدمات زیر را ارایه مینماید:

طراحی و محاسبه.
طراحی و ارایه نقشه ها ی ساخت.
ساخت سیستم.
رفع عیوب مریوط به طراحی.
ارتقا و افزایش ظرفیت.
نصب سیستم .

دانلود مرتبط فرو الیاژ

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل