فن اکسیال

فن محوری : عنواني كه براي ماشين‏هايي استفاده مي‏شود كه فقط افزايش فشار كمي را به جريان مداوم گاز مي‏دهند.
هواكش جريان محوري به هواكشي گفته مي‏شود كه در آن جريان هوا اساساً موازي محور پروانه است. پروانه‏ داراي مقطع ايرفويل است و درون يك محفظه استوانه‏اي دوران مي‏كند. راندمان اين‏گونه هواكش‏ها حدود 70% الي 80% مي‏باشد و در برخي طرح‏هاي مخصوص حتي به 90% نيز مي‏رسد.
این فنها در دامنه وسیعی از دبی و فشار استاتیک  محدود ( تا 4.000 پاسکال) به کار می روند.
دامنه دبی این ماشین از 300 الی 1.000.000 مترمکعب بر ساعت .
دامنه فشار این ماشین از 100 الی 4.000  پاسکال میباشد.


طراحی و ساخت این ماشین بسیار دقیق ، فقط برای کاربردهای صنعتی  در دو نوع  با زاویه حمله ثابت و متغییر پیوسته وفق درخواست انجام میشود.


کاربرد ها:

مبدل های حرارتی
سیرکولاتور هوای داغ  کوره ها عملیات حرارتی
سیرکولاتور هوای داغ  کوره  هموژن
تهویه معادن و تونل
تونل باد
تهویه عمومی

 

دانلود مرتبط فن

 فرم سفارش

     دانلود فرم تخصصی اکسل