باتر فلای ولو

دمپر ( باتر فلای ولو) :  در سیستم های غبار گیر ، تهویه صنعتی و کانال کشی به عنوان یک تجهیز کنترلی در نقش یک مقاومت متغییر کابردی گسترده دارد.
دمپر به طور معمول دارای 2 محرک الکتریک ، پنوماتیک است.
دمپر این شرکت برای  سرعت تا حدود 80 متر بر ثانیه  ، برای انواع ظرفیت  وفق سفارش طراحی و ساخته میشود.

 

دانلود مرتبط دمپر ها

 فرم سفارش