دمپرخورشیدی (IGV)

تغییرات مشخصات عمده فن همانند دبی و فشار با روش های الکتریکی و مکانیکی میسر است.
در روش الکتریکی ، اینوتور با تغییر فرکانس سبب ایجاد، سرعت متغییر در موتور محرک فن میشود.

در روش مکانیک ، گاید ون به عنوان یک عامل اقتصادی دارای راندمان بالا  ، تغییر ظرفیت فن را با تولید جهت مناسب  بردار سرعت مطلق برعهده دارد.
دمپر خورشیدی( IGV) با تولید پیش چرخش در هوای ورودی به روتور ، سبب کاهش مصرف انرژی میشود.

گاید ون های این شرکت برای  سرعت تا حدود 100 متر بر ثانیه  ، برای انواع ظرفیت  وفق سفارش طراحی و ساخته میشود.

 

دانلود مرتبط دمپر ها

 فرم سفارش