دمپر

دمپر ها در یک سیستم تهویه نقش یک مقاومت متغییر یا یک شیر را به عنوان ابزار کنترلی برعهده دارند.

دمپر در مسیر شاخه های کانال با ایجاد افت فشار مصنوعی ، وسیله مناسب برای کنترل دبی است.

این وسیله در فنهای صنعتی  در وروری یا خروجی فن قابل استفاده بوده  و وظایف اساسی زیر را برعهده دارد.

    کاهش جریان راه اندازی .
    ایجاد بردار مناسب سرعت با تولید پیش چرخش در ورودی پروانه.
    کنترل دبی فن.

دمپرها متناسب با کار برد با ارایش مختلف و انواع محرک ها ( پنوماتیک، هیدرولیک و گیر باکس) طراحی و  ساخته میشود.