ایرلاک

روتاری ولو  یا روتاری ایر لاک یا ایر لاک  یک تجهیز کنترلی بوده و در صنعت غبار گیر ها ، انتقال مواد بالک با هوا و فیدر ها نقش اساسی برعهده دارد.
ایرلاک، در واقع قاطع و مرز بین دو ناحیه کم فشار و پر فشار بوده و با مکانیزم خاص خود فقط اجازه عبور مواد را میدهد .
روتاری ایر لاک و روتاری فیدر مکانیزمی مشابه داشته و در یک گروه جای دارند..
این تجهیز به دو گروه اصلی روتاری ایر لاک( روتاری فیدر) و گراویتی ایر لاک قابل تقسیم است.