پنج شنبه, 02 فروردين 777 ساعت 10:03

خدمات مهندسی غبار گیر

 • گالری تصاویر
 • فرایند تولید در بسیاری از صنایع  با تولید انواع الاینده های هوا شامل : گاز ها ، بخارات، دود و غبار همراه است. در برخی موارد غبار در واقع محصول یا تولید جانبی یک کارخانه است اما در هر حال الاینده ها بنا بر قوانین موظوعه و الزامات بهداشتی باید از هوا جدا و جمع اوری شود. با توجه به نوع الاینده یکی از مکانیزم های بگ فیلتر ،سیکلون و اسکرابر جهت حصول مورد استفاده واقع میشود.


   غبار گیر ها در بسیاری از صنایع نقش اساسی در فرایند تولید دارند ، امکان تولید موکول به کارکرد رضایت بخش این تجهیز است. لیکن تجربه ثابت کرده به علل مختلف همانند ( عدم احاطه مشاور،تامین کننده و یا سازنده ) غبار گیر ها شرایط تعریف شده را ارضا نمیکند ، یا با ایراد در طراحی مواجه بوده و یا اصولا ظرفیت از ابتدا نادرست تبین شده است.

  الف- برای غبار گیر ها خدمات و رفع عیوب زیر پس از بررسی مدارک فنی، شرایط موجود و نیاز  قابل ارایه است:

  1.    ارتقا ظرفیت
  2.    پارگی  غیر معمول کیسه ها
  3.    سایش غیر معمول کیسه ها
  4.    راندمان نامناسب
  5.    تجمع غبار در بگ فیلتر ها
  6.    افت فشار غیر معمول
  7.    نصب و راه اندازی

  ب- خدمات  طراحی ،نظارت و ارایه نقشه های ساخت انواع تجهیزات پالایش هوا ( غبار گیر ها ) وفق درخواست ،جهت ارضا شرایط معین .  دانلود مرتبط اصلاح غبار گیر

   فرم سفارش

       دانلود فرم تخصصی اکسل