خدمات مهندسی

خدمات مهندسی در حوزه فن و غبار گیر ها در واقع پاسخی به نیاز های صنعتی است که،  متحیر بین مشاور و تامین کننده مانده و عدم کارایی سیستم را هر یک به دیگری احاله میکند.
سال ها تجربه ، مطالعه مدارک فنی تهیه شده توسط مشاور یا دفتر فنی صنایع و اصلاح موارد متعدد فن و غبار گیر های ایرانی و غربی مبین ان است که ،نقایص و عدم کارایی سیستم به طور عمده به علل زیر است:

a.    فن و غبارگیر ها تجهیز بسیار ساده انگاشته میشود.
b.    عدم توجه به بدیهیات در طرح ها ارایه شده توسط مشاوران غیر متخصص .
c.    عدم تخصص مشاور یا دفتر فنی صنایع.
d.    درخواست های به دور از واقع و غیر عملیاتی.
e.    محاسبات و براورد های بسیار سطحی.
f.    طراحی های تخیلی.
g.    نقشه های در حد نقاشی.
h.    تخصیص 98 درصد از مدارک فنی به بخش رنگ امیزی و یک صفحه به درخواست اصلی.
i.    ارایه اطلاعات نادرست به مشاور و سازنده.
j.    عدم هما هنگی بین مشاور و سازنده.